Projekt Erasmus+

Projekt Erasmus+

Cieľom tohto blogu je informovať o aktivitách našich žiakov zapojených do projektu Erasmus+ s cieľom potlačiť akékoľvek formy šikanovania a kyberšikanovania na škole.

The aim of this blog is to inform about the activities of our students involved in the project Erasmus+ in order to combat any forms of bullying and cyberbullying at our school.

nedeľa 21. mája 2017

Zaverecne stretnutie v Nemecku

V dňoch 15.-19.5.2017 sa 3 učitelia našej školy- Mgr. Viera Baloghová, Mgr. Kamila Tomková a Mgr. Roman Kuttner zúčastnili záverečného nadnárodného projektového stretnutia projektu Erasmus + s názvom „Potláčanie a prevencia šikanovania na školách v Európe“, ktoré sa uskutočnilo u hlavného koordinátora projektu na partnerskej škole Goethegymnasium v meste Hildesheim.
Cieľom stretnutia bolo pracovať na záverečnej správe, ktorá je najdôležitejším dokumentom celého projektu mapujúc všetky dosiahnuté ciele a výstupy projektu. V prvý deň sme mali možnosť pozrieť si veľmi peknú a veľkú školu, ktorá má viac ako 1000 žiakov a potom sme sa s entuziazmom vrhli na jednotlivé body záverečnej správy. Diskutovali sme o projekte –jeho cieľoch, situácii na školách týkajúcej sa problematiky šikanovania pred začiatkom realizácie projektu a po  ňom, pričom sme skonštatovali, že projekt bol nesmierne prínosný pre všetkých zainteresovaných: pre žiakov, keďže sa naučili ako čeliť šikanovaniu a kyberšikanovaniu, čo robiť v prípade ak sú obeťou alebo svedkom takéhoto správania; pre učiteľov, ktorí sa naučili ako rozpoznať prvé príznaky šikanovania, ako postupovať v takýchto prípadoch, aby vedeli efektívne pomôcť; pre rodičov, pre ktorých boli organizované na školách rôzne prednášky pod vedením psychológov, ktorí im vysvetľovali všetko, čo je potrebné robiť, aby sa predišlo takýmto prípadom a napokon pre miestnu komunitu, pre ktorú bolo pripravených množstvo diseminačných aktivít. Na záver sme spokojne skonštatovali, že všetky naplánované ciele a mobility projektu boli zrealizované a výsledné produkty odprezentované. Naša škola brala na stretnutie brožúru projektu, ktorá je jedným z výstupov a ktorá je malou psychologickou príručkou o šikanovaní a kyberšikanovaní, ale zároveň aj prierezom všetkých projektových stretnutí a na nich realizovaných aktivít.
Na ďalší deň pre nás  nemeckí partneri pripravili workshop s názvom „Rola učiteľa pri šikanovaní“, ktorú si pre nás pripravila nezisková organizácie SPI (Sociálno-pedagogický inštitút) z Berlína. Počas neho sme sa naučili množstvo užitočných aktivít, ktoré je možné v školách realizovať za účelom predchádzania šikanovania. Mali sme takisto možnosť navštíviť miestnu univerzitu a dozvedieť sa rozdiely medzi naším a nemeckým vzdelávacím systémom. Okrem pracovných aktivít sme navštívili školské múzeum s originálnymi artefaktami zo začiatku 20. storočia, vyskúšali sme si kanoistiku, ktorá je jedným zo športov realizovaných na škole.
Záver bol veľmi dojímavý, pretože za 2 roky trvania projektu sa medzi nami vytvorili veľmi blízke a priateľské väzby a bolo ťažké si predstaviť, že niektorých kolegov z iných krajín možno už nikdy nestretneme.

sobota 1. apríla 2017

Prednášky proti šikane na "Bethlenke"/Lectures on bullying at our school

Dňa 15. marca 2017 sa v jedálni našej školy uskutočnila séria prednášok na tému "Predchádzanie a prevencia šikanovania a kyberšikanovania" v rámci medzinárodného projektu Erasmus+"Potláčanie a prevencia šikanovania na školách v Európe“
Prednášky boli určené pre všetkých zamestnancov školy, aby vedeli, ako sa vysporiadať s prípadnou šikanou, ktorá sa vyskytne v triede alebo v škole, ako aj pre rodičov žiakov, pretože je veľmi dôležitá spolupráca rodiny a školy pri potláčaní týchto sociálno-patologických javov. Takisto je žiadúce, aby aj rodičia poznali potenciálne príznaky šikanovania a hlavne kyberšikanovania, ktoré je oveľa skrytejšie a ťažšie odhaliteľné. 

Prvá prednáška bola v podaní Mgr. Jarmily Krochtovej, preventistky MsÚ v Nových Zámkoch, ktorá sa zamerala na všeobecné príznaky šikanovania a kyberšikanovania a dôraz kládla na postup, ktorý by mal byť dodržaný zo strany učiteľa pri podozrení na šikanovanie v triede alebo v škole. Rodičov poprosila a spoluprácu pri akomkoľvek podozrení, ktoré majú v súvislosti so šikanovaním, aby to riešili s triednym učiteľom alebo koordinátorom prevencie šikanovania na škole.
Druhej prednášky sa zhostila JUDr. Janette Plháková z Generálnej prokurátory, ktorá sa zamerala na trestnoprávnu zodpovednosť páchateľov šikanovania a kyberšikanovania, pretože ak už má žiak viac ako 14 rokov, už je trestnoprávne zodpovedný a škola môže proti nemu podniknúť rôzne kroky, vrátane privolania polície, ktorá ho už potom bude riešiť v medziach zákona. Jej prednáška bola veľmi podnetná a plná konkrétnych prípadov z praxe.
Posledným prednášajúcim bola naša kolegyňa a koordinátorka prevencie šikanovania na škole Mgr. Marta Andová, ktorá nám na začiatok umožnila pozrieť si dve identické videá o šikane, prvé z pohľadu obete a druhé z pohľadu agresora. Následne zhrnula všetky významné aspekty súvisiace so šikanovaním a kyberšikanovaním a uviedla možné riešenia problému.
 Všetkým zúčastneným a prednášajúcim veľmi pekne ďakujeme za podnetné a užitočne strávené popoludnie, z ktorého sme si všetci odniesli množstvo praktických rád ako postupovať pri potláčaní šikanovania.