Projekt Erasmus+

Projekt Erasmus+

Cieľom tohto blogu je informovať o aktivitách našich žiakov zapojených do projektu Erasmus+ s cieľom potlačiť akékoľvek formy šikanovania a kyberšikanovania na škole.

The aim of this blog is to inform about the activities of our students involved in the project Erasmus+ in order to combat any forms of bullying and cyberbullying at our school.

nedeľa 18. októbra 2015

Partnerské stretnutie v Spojenom Kráľovstva

Správa o pracovnej ceste projektu Erasmus+ v Spojenom Kráľovstve

    V dňoch 5-9.10.2015 som sa zúčastnil nadnárodného projektového stretnutia projektu Erasmus+, ktoré sa uskutočnilo v Spojenom Kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Naša partnerská škola sa nachádza v okrajovej časti Birminghamu. Stretnutia som sa zúčastnil ako koordinátor projektu s názvom:“ Potláčanie a prevencia šikanovania na školách v Európe.“ Okrem mňa sa stretnutia zúčastnili aj dve učiteľky anglického jazyka z našej školy.
N a stretnutí boli prítomní aj koordinátori a učitelia z iných partnerských škôl z Fínska, Portugalska, Maďarska, Turecka a Nemecka, ktoré je zároveň aj hlavným koordinátorom celého projektu. Cieľom nášho stretnutia bolo detailne sa oboznámiť s našim projektom, jeho cieľmi a podrobne si vydiskutovať úlohy vyplývajúce z projektu pre jednotlivé krajiny v záujme dosiahnutia výsledných produktov projektu. Keďže v projekte Erasmus+ nie je možné financovať prípravné stretnutia, väčšina partnerov sa videla po prvýkrát a bolo nevyhnutné si celý projekt prejsť bod po bode, aby všetci účastníci vedeli, aké aktivity treba realizovať na jednotlivých školách v záujme potláčania šikanovania a kyberšikanovania, ktoré sa stáva čoraz populárnejším a nebezpečnejším fenoménom dnešnej doby. Do projektu je potrebné zapojiť čo najviac učiteľov na jednotlivých školách, aby sa táto problematika zapracovala do učebných osnov jednotlivých predmetov. Pracovné stretnutie bolo veľmi produktívne a okrem všetkých úloh a aktivít sme sa dohodli na termínoch a počtoch žiakov a učiteľov pre nasledovné mobility. Zároveň bola každá krajina oboznámená s podtémami, ktoré sa budú počas partnerského stretnutia v danej krajine realizovať v záujme potláčania akýchkoľvek  prejavov násilia medzi žiakmi.
Okrem pracovnej časti sme mali možnosť navštíviť partnerskú školu, kde nás čakalo vrúcne privítanie – deti zo základnej školy nás vítali s vlajkami jednotlivých štátov zapojených do projektu. Po oficiálnej časti nás čakala prehliadka školy a neformálne rozhovory s vedením školy, ako aj rôznymi učiteľmi. Počas stretnutia sme mali možnosť sa stretnúť aj s prvým mužom Birminghamskej radnice, ktorý vyjadril svoji úprimnú snahu pomôcť a podporiť náš projekt. Mali sme možnosť obdivovať architektonické skvosty miest Birmingham a Lichfield, kde sme boli celý čas ubytovaní v hoteli a kde sme mali možnosť po večeroch ochutnať miestne aj medzinárodné špeciality.

Pracovné stretnutie bolo pre mňa ako koordinátora nesmierne prínosné, pretože som mal možnosť naživo sa stretnúť so všetkými partnermi z krajín zapojených do projektu, vydiskutovať si jednotlivé úlohy a aktivity vyplývajúce z projektu, ako aj tie, ktoré budú realizované počas partnerského stretnutia u nás. Na záver sa chcem poďakovať Národnej agentúre SAAIC, ktorá nám schválila grant na realizovanie tohto projektu.

utorok 13. októbra 2015

Video showing beauties of our town
O projekte- About our project

Erasmus+- informácie

Názov projektu: COMBATING AND PREVENTING BULLYİNG IN SCHOOLS OF EUROPE- Potláčanie a prevencia šikanovania na školách v Európe.
Hlavný koordinátor: Thomas Preiss- Goethegymnasium Hildesheim- Nemecko
Ostatní partneri- Portugalsko- Beja
                           Fínsko- Lempaala
                           Maďarsko- Makó
                           Veľká Británia- Birmingham
                           Turecko- Samsun
                           Slovensko- Nové ZámkyJ

Ciele: Cieľom projektu je potláčať akékoľvek formy šikanovania a sociálnej exklúzie na  školách. Toto sa bude realizovať prostredníctvom rôznych workshopov a seminárov, ktoré budú na partnerských školách prebiehať, čím bude projekt prínosný pre žiakov, učiteľov, rodičov aj miestnu komunitu, ktorá bude mať možnosť zúčastňovať sa rôznych odborných diskusií na danú problematiku, čo bude slúžiť ako prevencia voči šikanovaniu, ale aj iných sociálno-patologických javov. Každé stretnutie bude zamerané na určitú záľubu alebo aktivitu, do ktorej bude zapojených čo najviac detí z domovskej a partnerskej školy, pretože je dokázané, že ak deti dokážu spolupracovať pri tvorbe filmov, ručných prác, hudobných, divadelných predstaveniach alebo počas športových súťaži, vytvárajú sa medzi nimi pevnejšie väzby, čo je najlepší spôsob, ako predísť akejkoľvek forme šikanovania na školách. Hlavným cieľom je teda posilniť sebavedomie každého žiaka, pretože obeťami šikanovania sú väčšinou deti s nízkym sebavedomím, a preto je nutné zabezpečiť, aby každý žiak bol prijatý taký, aký je bez ohľadu na národnosť, rasovú, náboženskú príslušnosť, sexuálnu orientáciu alebo nejaký druh telesného alebo duševného postihnutia. Ďalšími cieľmi projektu sú: - pomôcť absolventom škôl pri výbere strednej školy a uplatniť sa na trhu práce; zlepšenie sa v znalosti cudzích jazykov- celý projekt bude prebiehať v anglickom jazyku a žiaci budú nútení komunikovať s rovesníkmi v cudzom jazyku; spoznávanie rôznych európskych krajín, ale aj moslimského Turecka za účelom tolerancie a spoznávania rôznych kultúr a tradícií; európska dimenzia.

Bude treba robiť množstvo aktivít- prezentácie, plagáty, rozširovať a prezentovať výsledky projektu pre čo najširšiu komunitu, organizovať semináre a školenia na danú tému.