Projekt Erasmus+

Projekt Erasmus+

Cieľom tohto blogu je informovať o aktivitách našich žiakov zapojených do projektu Erasmus+ s cieľom potlačiť akékoľvek formy šikanovania a kyberšikanovania na škole.

The aim of this blog is to inform about the activities of our students involved in the project Erasmus+ in order to combat any forms of bullying and cyberbullying at our school.

sobota 1. apríla 2017

Prednášky proti šikane na "Bethlenke"/Lectures on bullying at our school

Dňa 15. marca 2017 sa v jedálni našej školy uskutočnila séria prednášok na tému "Predchádzanie a prevencia šikanovania a kyberšikanovania" v rámci medzinárodného projektu Erasmus+"Potláčanie a prevencia šikanovania na školách v Európe“
Prednášky boli určené pre všetkých zamestnancov školy, aby vedeli, ako sa vysporiadať s prípadnou šikanou, ktorá sa vyskytne v triede alebo v škole, ako aj pre rodičov žiakov, pretože je veľmi dôležitá spolupráca rodiny a školy pri potláčaní týchto sociálno-patologických javov. Takisto je žiadúce, aby aj rodičia poznali potenciálne príznaky šikanovania a hlavne kyberšikanovania, ktoré je oveľa skrytejšie a ťažšie odhaliteľné. 

Prvá prednáška bola v podaní Mgr. Jarmily Krochtovej, preventistky MsÚ v Nových Zámkoch, ktorá sa zamerala na všeobecné príznaky šikanovania a kyberšikanovania a dôraz kládla na postup, ktorý by mal byť dodržaný zo strany učiteľa pri podozrení na šikanovanie v triede alebo v škole. Rodičov poprosila a spoluprácu pri akomkoľvek podozrení, ktoré majú v súvislosti so šikanovaním, aby to riešili s triednym učiteľom alebo koordinátorom prevencie šikanovania na škole.
Druhej prednášky sa zhostila JUDr. Janette Plháková z Generálnej prokurátory, ktorá sa zamerala na trestnoprávnu zodpovednosť páchateľov šikanovania a kyberšikanovania, pretože ak už má žiak viac ako 14 rokov, už je trestnoprávne zodpovedný a škola môže proti nemu podniknúť rôzne kroky, vrátane privolania polície, ktorá ho už potom bude riešiť v medziach zákona. Jej prednáška bola veľmi podnetná a plná konkrétnych prípadov z praxe.
Posledným prednášajúcim bola naša kolegyňa a koordinátorka prevencie šikanovania na škole Mgr. Marta Andová, ktorá nám na začiatok umožnila pozrieť si dve identické videá o šikane, prvé z pohľadu obete a druhé z pohľadu agresora. Následne zhrnula všetky významné aspekty súvisiace so šikanovaním a kyberšikanovaním a uviedla možné riešenia problému.
 Všetkým zúčastneným a prednášajúcim veľmi pekne ďakujeme za podnetné a užitočne strávené popoludnie, z ktorého sme si všetci odniesli množstvo praktických rád ako postupovať pri potláčaní šikanovania.