Projekt Erasmus+

Projekt Erasmus+

Cieľom tohto blogu je informovať o aktivitách našich žiakov zapojených do projektu Erasmus+ s cieľom potlačiť akékoľvek formy šikanovania a kyberšikanovania na škole.

The aim of this blog is to inform about the activities of our students involved in the project Erasmus+ in order to combat any forms of bullying and cyberbullying at our school.

ABOUT THE PROJECT

O projekte- About our project

Erasmus+- informácie

Názov projektu: COMBATING AND PREVENTING BULLYİNG IN SCHOOLS OF EUROPE- Potláčanie a prevencia šikanovania na školách v Európe.
Hlavný koordinátor: Thomas Preiss- Goethegymnasium Hildesheim- Nemecko
Ostatní partneri- Portugalsko- Beja
                           Fínsko- Lempaala
                           Maďarsko- Makó
                           Veľká Británia- Birmingham
                           Turecko- Samsun
                           Slovensko- Nové ZámkyJ

Ciele: Cieľom projektu je potláčať akékoľvek formy šikanovania a sociálnej exklúzie na  školách. Toto sa bude realizovať prostredníctvom rôznych workshopov a seminárov, ktoré budú na partnerských školách prebiehať, čím bude projekt prínosný pre žiakov, učiteľov, rodičov aj miestnu komunitu, ktorá bude mať možnosť zúčastňovať sa rôznych odborných diskusií na danú problematiku, čo bude slúžiť ako prevencia voči šikanovaniu, ale aj iných sociálno-patologických javov. Každé stretnutie bude zamerané na určitú záľubu alebo aktivitu, do ktorej bude zapojených čo najviac detí z domovskej a partnerskej školy, pretože je dokázané, že ak deti dokážu spolupracovať pri tvorbe filmov, ručných prác, hudobných, divadelných predstaveniach alebo počas športových súťaži, vytvárajú sa medzi nimi pevnejšie väzby, čo je najlepší spôsob, ako predísť akejkoľvek forme šikanovania na školách. Hlavným cieľom je teda posilniť sebavedomie každého žiaka, pretože obeťami šikanovania sú väčšinou deti s nízkym sebavedomím, a preto je nutné zabezpečiť, aby každý žiak bol prijatý taký, aký je bez ohľadu na národnosť, rasovú, náboženskú príslušnosť, sexuálnu orientáciu alebo nejaký druh telesného alebo duševného postihnutia. Ďalšími cieľmi projektu sú: - pomôcť absolventom škôl pri výbere strednej školy a uplatniť sa na trhu práce; zlepšenie sa v znalosti cudzích jazykov- celý projekt bude prebiehať v anglickom jazyku a žiaci budú nútení komunikovať s rovesníkmi v cudzom jazyku; spoznávanie rôznych európskych krajín, ale aj moslimského Turecka za účelom tolerancie a spoznávania rôznych kultúr a tradícií; európska dimenzia.

Bude treba robiť množstvo aktivít- prezentácie, plagáty, rozširovať a prezentovať výsledky projektu pre čo najširšiu komunitu, organizovať semináre a školenia na danú tému.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára