Projekt Erasmus+

Projekt Erasmus+

Cieľom tohto blogu je informovať o aktivitách našich žiakov zapojených do projektu Erasmus+ s cieľom potlačiť akékoľvek formy šikanovania a kyberšikanovania na škole.

The aim of this blog is to inform about the activities of our students involved in the project Erasmus+ in order to combat any forms of bullying and cyberbullying at our school.

nedeľa 3. júla 2016

Európsky deň povedomia o kyberšikane

Deň sedemnásty jún je v európskom kalendári zaznamenaný ako Európsky deň povedomia o kyberšikanovaní. Pri tejto príležitosti sa naša škola pripojila k tejto iniciatíve, keďže sme zapojení do medzinárodného projektu Erasmus+, cieľom ktorého je potláčanie a prevencia šikanovania a kyberšikanovania na školách.

Učitelia na prvom aj druhom stupni si pripravili množstvo aktivít, cieľom ktorých bolo rozvíjať tímového ducha a formovanie triednych kolektívov, čo je jeden z najúčinnejších spôsobov predchádzania šikanovaniu. Na úvod triedni učitelia diskutovali so svojimi žiakmi o kyberšikanovaní, jeho prejavoch, príčinách a často tragických dôsledkoch. Potom sa žiaci druhého stupňa presunuli do jedálne, kde na nich čakali žiaci z rôznych tried, ktorí si pod vedením Mgr. Romana Kuttnera nacvičili divadelnú hru s názvom „Paradise City“, ktorá sa zaoberá  kyberšikanovaním a jeho možnými tragickými následkami. Po hre si žiaci pozreli videá týkajúce sa tejto problematiky, ktoré získali celonárodné ocenenia a ktoré natočili Mgr. Marta Andová a Mgr. Milan Lampert. Po teoretickej časti nasledovala praktická časť, ktorú si už režíroval každý vyučujúci s vybratou triedou a kde si žiaci precvičovali rôzne zručnosti týkajúce sa kooperácie, komunikácie a asertivity, ktoré sú dôležité pri predchádzaní akýmkoľvek negatívnym javom v triedach. Na školu v tento deň zavítala aj psychologička z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave PhDr. Jana Vernarcova, PhD , ktorá sondovala situáciu ohľadom šikanovania a kyberšikanovania vo vybratých triedach a kde zistila nejaké problémy poskytla triednym učiteľom, ako aj špeciálnej pedagogičke odporúčania, ako ich riešiť.


Celý tento deň a všetky jeho aktivity mali jediný cieľ, a to vykoreniť závažné sociálno-patologické javy zo života našej školy.