Projekt Erasmus+

Projekt Erasmus+

Cieľom tohto blogu je informovať o aktivitách našich žiakov zapojených do projektu Erasmus+ s cieľom potlačiť akékoľvek formy šikanovania a kyberšikanovania na škole.

The aim of this blog is to inform about the activities of our students involved in the project Erasmus+ in order to combat any forms of bullying and cyberbullying at our school.

pondelok 29. februára 2016

Workshop o prevencii šikanovania na školách/ workshop on the prevention of bullying at schools

Základná škola na Ulici G.Bethlena v Nových Zámkoch pravidelne pripravuje rôzne programy a aktivity, ktoré sú zamerané na prevenciu šikanovania a kyberšikanovania na školách.
V rámci projektu Erazmus+ naši pedagógovia – Mgr. Roman Kuttner, Mgr.Viera Baloghová, Mgr. Marta Andová, Mgr. Katarína Drugová – zorganizovali workshop, ktorého cieľom je prevenčný program pre mládež. Novozámocký okres v našej Bethlenke zastupovali koordinátori škôl, učitelia občianskej či etickej výchovy, ale aj niektorí riaditelia škôl.
Pani psychologička PhDr. Zuzana Kajanová z CPPP v Nových Zámkoch sa predstavila v úvode pútavou prezentáciou.
Ďalším hosťom, ktorý odprezentoval problematiku šikanovania, bola JUDr. Janeta Plháková. Zamerala sa najmä na trestnoprávnu zodpovednosť mladistvých. Prítomných očarila prejavom a odbornosťou.
Na prevenciu sociálno – patologických javov sa zamerala preventistka mesta Nové Zámky Mgr. Jarmila Krochtová.
O projekte Erazmus+ nám podal všeobecné informácie  aj svoje osobné skúsenosti pedagóg našej školy Mgr. Roman Kuttner. Jeho cieľom je, aby sa informácie o tomto projekte šírili v rámci škôl nášho okresu a aby si učitelia  vymieňali svoje skúsenosti z praxe.
V ďalšej časti programu nám dve žiačky Dominika Orosiová a Dorka Baloghová  z 8. A odprezentovali vzdelávací systém vo Fínsku, ktorý ich veľmi zaujal a rady sa podelili o svoje zážitky s ostatnými pedagógmi.
Krátky praktický kurz mediácie- zameraný ako účinný prostriedok v predchádzaní šikanovania na školách vo Fínsku nám predviedol žiak 7. B triedy Rastislav Kajan s ďalšími žiačkami, s ktorými sa zúčastnili mobility vo Fínsku Svetlanou Mésárošovou a Lili Bajlovou.

Mgr. Katarína Drugová si na záver pripravila praktické ukážky predchádzania šikanovaniu, ktoré môžu využiť učitelia na hodinách etickej alebo občianskej výchovy.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára